Home > Zapytania > Zapytanie ofertowe : Usługa wynajmu wesołego miasteczka podczas imprezy świadomościowej promującej rodzicielstwo zastępcze dla rodzin z powiatu włoszczowskiego w dniu 3 października 2021 r. we Włoszczowie

Jako Partner projektu „BEZ BARIER” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 dla EFS, Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, Stowarzyszenie Sprawniejsi.pl zwraca się z prośbą o przedstawienie ofert na:

Usługa wynajmu wesołego miasteczka podczas imprezy świadomościowej promującej rodzicielstwo zastępcze dla rodzin z powiatu włoszczowskiego w dniu 3 października 2021 r. we Włoszczowie

zgodnie z poniższym zapytaniem:

Zapytanie ofertowe dotyczy wyłącznie Podmiotów Ekonomii Społecznej

Treść zapytania i załączniki do pobrania:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

W wyniku zmian w punkcie 5 Kryteria oceny ofert oraz Załączniku nr 1 przedłużono czas składania ofert do dnia 24 września 2021 r. do godziny 15.00

Komentarze

Komentarzy