Home > Trwałość

W związku z zakończeniem w dniu 30.06.2022 r. projektu pozakonkursowego pn. „BEZ BARIER”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś 9 Wyłączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, Partner Wiodący Powiat Włoszczowski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie  z siedzibą przy ul. Wiśniowej 10 we Włoszczowie oraz Partnerzy:

Oświadczają, że zostanie zachowana trwałość rezultatów projektu zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, przez okres 40 miesięcy.

Szczegóły w załączniku:

oświadczenie o trwałości