Home > Zapytania > Zapewnienie profesjonalnego konferansjera na imprezę we Włoszczowie

Jako Partner projektu „BEZ BARIER” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 dla EFS, Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Stowarzyszenie Sprawniejsi.pl zwraca się z prośbą o przedstawienie ofert na ,,Zapewnienie profesjonalnego konferansjera (kobieta i/lub mężczyzna) prowadzącego imprezę świadomościową promującą osoby z niepełnosprawnościami, w dniu 12 grudnia 2019 r. we Włoszczowie” zgodnie z zapytaniem. Zapytanie ofertowe dotyczy wyłącznie Podmiotów Ekonomii Społecznej.

 

 

Komentarze

Komentarzy