Home > Zapytania > (41/2019) Zakup 1000 szt. tzw. pudełek życia

Jako Partner projektu „BEZ BARIER” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 dla EFS, Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Stowarzyszenie Sprawniejsi.pl zwraca się z prośbą o przedstawienie ofert na „Zakup 1000 sztuk tzw. pudełek życia, w skład których wchodzą: pudełko z kartą informacyjną oraz magnez na lodówkę” zgodnie z zapytaniem. Termin składania ofert mija 9 grudnia 2019, do godziny 15.00.

Komentarze

Komentarzy