Home > Zapytania > (36/2019) Wynajem sali sportowej wraz zapleczem technicznym w dniu 12 grudnia 2019 r

Jako Partner projektu „BEZ BARIER” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 dla EFS, Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Stowarzyszenie Sprawniejsi.pl zwraca się z prośbą o przedstawienie ofert na „Wynajem sali sportowej wraz zapleczem technicznym w dniu 12 grudnia 2019 r” zgodnie z zapytaniem. Termin składania ofert mija 9 grudnia 2019, do godziny 15.00.

Komentarze

Komentarzy