Home > Zapytania > Zapytanie ofertowe: Zapewnienie materiałów poligraficznych

Jako Partner projektu „BEZ BARIER”” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 dla EFS, Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Stowarzyszenie Sprawniejsi.pl zwraca się z prośbą o przedstawienie ofert na ,,Zapewnienie materiałów poligraficznych” zgodnie z poniższym zapytaniem zapytaniem.

Zapytanie w Bazie Konkurencyjności (link)

Zapytanie ofertowe 1 2022 Zapewnienie materiałów poligraficznych

Załącznik nr 1 POPRAWIONY

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Wzór Umowy

Komentarze

Komentarzy