Home > Zapytania > Zapytanie ofertowe : Zakup 1000 sztuk tzw. pudełek życia, w skład których wchodzą: pudełko z kartą informacyjną oraz magnez na lodówkę

Jako Partner projektu „BEZ BARIER” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 dla EFS, Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, Stowarzyszenie Sprawniejsi.pl zwraca się z prośbą o przedstawienie ofert na:

Zakup 1000 sztuk tzw. pudełek życia, w skład których wchodzą: pudełko z kartą informacyjną oraz magnez na lodówkę

zgodnie z poniższym zapytaniem:

Zapytanie ofertowe dotyczy wyłącznie Podmiotów Ekonomii Społecznej

Treść zapytania i załączniki do pobrania:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

W wyniku zmian w punkcie 5 Kryteria oceny ofert oraz Załączniku nr 1 przedłużono czas składania ofert do dnia 24 września 2021 r. do godziny 15.00

Komentarze

Komentarzy