Home > Zapytania > Zapytanie ofertowe: Wynajem sceny i nagłośnienia w dniu 7 września 2019 r

Jako Partner projektu „BEZ BARIER”” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 dla EFS, Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Stowarzyszenie Sprawniejsi.pl zwraca się z prośbą o przedstawienie ofert na ,,Wynajem sceny i nagłośnienia w dniu 7 września 2019 r” zgodnie z zapytaniem.

Pytania i odpowiedzi: