Home > Zapytania > Zapytanie ofertowe 23/2019

Jako Partner projektu „BEZ BARIER”” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 dla EFS, Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Stowarzyszenie Sprawniejsi.pl zwraca się z prośbą o przedstawienie ofert na ,,Usługi księgowe do Projektu BEZ BARIER” zgodnie z zapytaniem. Zapytanie ofertowe dotyczy wyłącznie Podmiotów Ekonomii Społecznej.

Komentarze

Komentarzy