Home > Zapytania > Zakup 1000 sztuk tzw. pudełek życia, w skład których wchodzą: pudełko z kartą informacyjną oraz magnes na lodówkę – zapytanie ofertowe

Jako Partner projektu „BEZ BARIER” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 dla EFS, Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, Stowarzyszenie Sprawniejsi.pl zwraca się z prośbą o przedstawienie ofert na:

Zakup 1000 sztuk tzw. pudełek życia, w skład których wchodzą: pudełko z kartą informacyjną oraz magnes na lodówkę

zgodnie z poniższym zapytaniem:

Treść zapytania i załączniki do pobrania:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Komentarze

Komentarzy