Home > Zapytania > Unieważnienie postępowania 28/2019

W związku z postępowaniem ofertowym realizowanym przez Stowarzyszenie Sprawniejsi.pl z siedzibą w Nieznanowicach 15, 29-100 Włoszczowa w ramach projektu pn.: „BEZ BARIER” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Oś 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, informuje się że w postępowaniu o udzielenie zamówienia dotyczącego usługi wynajmu sceny, nagłośnienia i nagłośnienia imprezy świadomościowej promującej osoby z niepełnosprawnościami, w dniu 12 grudnia 2019 r we Włoszczowie, w ramach zapytania ofertowego nr 28/2019 nie dokonano wyboru oferty, ze względu na brak ofert spełniających kryteria (wpłynęła 1 oferta, która nie spełniała kryteriów)

Biorąc powyższe pod uwagę informuje o unieważnienie postępowania ze względu na brak ofert spełniających kryteria Zapytania ofertowego.

Komentarze

Komentarzy