Zrealizowaliśmy w 2021 corocznych projekt pn. organizacja zajęć sportowych dla osób niepełnosprawnych, realizowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, na podstawie umowy z dnia 19 maja 2021 r. nr 2021/0060/0076/Sub.C/DS-SN/1/MR.

Projekt zakładał organizację zajęć sportowych dla grupy 11 niepełnosprawnych zawodników Stowarzyszenia Sprawniejsi.pl i realizowanych był na obiektach Świetlicy Wiejskiej w Nieznanowicach (świetlica, siłownia, boisko sportowe).

Celem projektu było tworzenie optymalnym warunków umożliwiających osobom niepełnosprawnym zwiększenie uczestnictwa w różnych formach aktywności sportowej, włączenie w główne nurty życia społecznego oraz wyrównywania szans w dostępie do przestrzeni publicznej w obszarze sportu poprzez (zrealizowano wśród uczestników projektu):

  • zwiększenie aktywności ruchowej osób niepełnosprawnych, prowadzącej do poprawy sprawności fizycznej, stanu zdrowia i związanej z tym jakości życia,
  • wyrabianie nawyków stałego podnoszenia sprawności fizycznej; kształtowanie zdrowego stylu życia, rozbudzanie zainteresowań sportowych w zależności od potrzeb, możliwości i preferencji uczestnika,
  • podnoszenie świadomości społeczeństwa w zakresie sportu osób niepełnosprawnych.

Organizacja zajęć sportowych dla osób niepełnosprawnych, w sekcji lekkoatletycznej, przyczyniła się do poprawy ogólnej sprawności uczestników projektów, jak również osiągania zadowalających wyników sportowych. Uczestnicy zadania z powodzeniem startowali w zawodach ogólnopolskich (mitingi, Mistrzostwa Polski/Grand Prix Polski) m.in. Paralekkoatletycznych Mistrzostwach Polski w LA Osób Niepełnosprawnych w Bydgoszczy, oraz Paralekkoatletycznym Grand Prix Polski w Słubicach oraz Sieradzu.

Komentarze

Komentarzy