Home > Pozostałe > Polityka prywatności

Dbamy o prywatność Naszych Beneficjantów, Współpracowników i Kontrahentów, dlatego dostosowujemy się do nowych przepisów o ochronie danych osobowych zawartych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego
i Rady (EU) z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO), które wchodzą w życie 25.05.2018r.

Realizując obowiązek informacyjny, określony w art. 13 wspomnianego Rozporządzenia 2016/679 informujemy, że:

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Sprawniejsi.pl, Nieznanowice 15, 29-100 Włoszczowa, (zwany dalej Sprawniejsi.pl).

Dane kontaktowe

Z Sprawniejsi.pl można się skontaktować:

 1. poprzez adres e-mail: kontakt@sprawniejsi.pl,

 2. telefonicznie pod numerem: 514 350 310, 

 3. pisemnie: Stowarzyszenie Sprawniejsi.pl, Nieznanowice 15, 29-100 Włoszczowa.

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Dane osobowe będą przetwarzane przez Sprawniejsi.pl w celach:

 1. przeprowadzenia projektów dofinansowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w których celem jest zwiększenie aktywności osób niepełnosprawnych,

 2. przeprowadzenia projektów dofinansowanych przez Ministerstwo Sportu
  i Turystyki w obszarze których celem jest wspieranie szkolenia sportowego
  i współzawodnictwa osób niepełnosprawnych,

 3. wykonywania zawartych umów z Naszymi Współpracownikami,

 4. wykonywania zawartych umów o Kontrahentami.

Okres, przez który dane będą przetwarzane

Dane osobowe będą przetwarzane przez Sprawniejsi.pl:

 1. dla celu realizacji projektów dofinansowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w których celem jest zwiększenie aktywności osób niepełnosprawnych – 5 lat od dnia zakończenia projektu,

 2. dla celu realizacji projektów dofinansowanych przez Ministerstwo Sportu
  i Turystyki w obszarze których celem jest w
  spieranie szkolenia sportowego
  i współzawodnictwa osób niepełnosprawnych
  – 5 lat od zakończenia projektu,

 3. dla celu realizacji wykonywania zawartych umów z naszymi Współpracownikami – 5 lata od zakończenia zawartej umowy,

 4. dla celu realizacji zawartych umów o Kontrahentami – 5 lat po zakończeniu wykonywania zawartej umowy.

Odbiorcy danych

Dane osobowe mogą być udostępniane przez Sprawniejsi.pl:

 1. osobom upoważnionym,

 2. podmiotom uprawnionym (na podstawie przepisów prawa) do ich otrzymania lub na podstawie udzielonej zgody,

 3. mogą być także przekazywane podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora danych osobowych takim jak dostawcy usług informatycznych – przy czym takie podmioty przetwarzają dane jako podwykonawcy, na podstawie umowy z Administratorem danych osobowych i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora danych osobowych.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Każdej osobie przysługuje prawo dostępu oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych osobowych, przysługuje każdej osobie prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, istnieje prawo wycofania tej zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje prawo do przenoszenia danych osobowych. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

Przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.