Statut

Statut Stowarzyszenia Sprawniejsi.pl

Rozdział I .
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Stowarzyszenie Sprawniejsi.pl, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach oraz postanowień niniejszego Statutu.
2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Nieznanowice, gmina Włoszczowa, województwo Świętokrzyskie.
3. Dane teleadresowe Stowarzyszenia Sprawniejsi.pl:

Stowarzyszenie Sprawniejsi.pl
Nieznanowice 15
29-100 Włoszczowa
www.sprawniejsi.pl
kontakt@sprawniejsi.pl

4. Stowarzyszenie może używać skróconej nazwy -„Sprawniejsi.pl”.
5. Czas działania Stowarzyszenia jest nieograniczony.
6. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

§ 2

1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)

§ 3

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym profilu działania. Może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.
3. Do realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może angażować pracowników.

§ 4

1. Stowarzyszenie może używać logo, odznak oraz pieczęci zgodnie z właściwymi przepisami.

§ 5

1. Korespondencja może być kierowana do Stowarzyszenia zarówno w formie pisemnej na adres siedziby Stowarzyszenia, jak i poprzez wykorzystanie środków przekazu elektronicznego (na adres e-mail).

§ 6

1. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

Rozdział II

CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI

§ 7

1. Celem Stowarzyszenia Sprawniejsi.pl jest:
a) integracja oraz aktywna rehabilitacja osób niepełnosprawnych. Działalność na rzecz rozwoju społecznego, kulturalnego, zawodowego i sportowego osób niepełnosprawnych i ich rodzin i opiekunów,
b) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, w tym kultury fizycznej i sportu osób niepełnosprawnych,
c) rozwój edukacji, oświaty i wychowania w rodzinach,
d) ochronę i promocję zdrowia,
e) rozwój kultury, sztuki, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
f) działalność charytatywna, humanitarna i dobroczynna,
g) pobudzanie świadomości społeczeństwa w zakresie potrzeb osób niepełnosprawnych, ich rodzin i opiekunów,
h) przeciwdziałanie wykluczeniom społecznym i cyfrowym,
i) wspieranie działań umożliwiających likwidowanie barier dotykających osoby niepełnosprawne w różnych dziedzinach życia, w tym barier infrastrukturalnych, komunikacyjnych i dostępu do dóbr kultury,
j) współpraca z władzami państwowymi, samorządowymi, innymi organizacjami pozarządowymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu.
k) integracja środowisk osób pełnosprawnych i niepełnosprawnych,
l) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom, w tym osobom niepełnosprawnym w trudnej sytuacji życiowej oraz działanie na rzecz wyrównywania szans tym rodzinom i osobom,
m) działalność na rzecz promocji zatrudnienia, w tym aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych zarówno pozostających bez pracy jak i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
n) promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia osób niepełnosprawnych,
o) działalność na rzecz ochrony przyrody i środowiska naturalnego oraz wspieraniu i projektów proekologicznych,
p) pomoc formalna dotycząca zaspokojenia potrzeb wszystkich osób niepełnosprawnych psychicznie, fizycznie w zakresie opieki, leczenia, rehabilitacji, edukacji, pracy, mieszkalnictwa, udziału w kulturze i rekreacji, w integracji z otwartym środowiskiem oraz zabezpieczenia socjalnego i ochrony prawnej,
q) organizowanie i prowadzenie placówek kulturalno-oświatowych, rehabilitacyjnych, opiekuńczo–wychowawczych oraz warsztatów terapii zajęciowej,
r) prowadzenie działalności wydawniczej, informacyjnej i propagandowej,
s) gromadzenie i pozyskiwanie środków zewnętrznych (w tym kredytów) do realizacji zadań Statutowych Stowarzyszenia,
t) wspieranie aktywnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych, ich rodzin i opiekunów w Unii Europejskiej,
u) promowanie i wspieranie twórczości, umiejętności i osiągnięć osób niepełnosprawnych na arenie krajowej i międzynawowej,
v) wspieranie inicjatyw społecznych i młodzieżowych,
w) przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi osób niepełnosprawnych, ich rodzin i opiekunów,
x) działanie na rzecz rozwoju terenów wiejskich i wyrównywania szans osób mieszkających na terenach wiejskich i miejskich,
y) wspieranie budowy obiektów i infrastruktury, wykorzystywanej przez osoby niepełnosprawne, ich rodziców i opiekunów oraz społeczność lokalną.
2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
a) organizację zajęć sportowych dla osób niepełnosprawnych (ruchowo i intelektualnie). Działalność sekcji sportowych osób niepełnosprawnych,
b) organizację warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych i pełnosprawnych (m.in. zajęć plastycznych, muzycznych itp.), samodzielnie lub poprzez organizacje współpracujące. Promowanie twórczości osób niepełnosprawnych,
c) doradztwo zawodowe i prawne dla osób niepełnosprawnych i pełnosprawnych. Wspieranie zatrudnienia i rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
d) organizowanie kursów, warsztatów, odczytów, konferencji,
e) tworzenie i realizacja programów w zakresie profilaktyki przeciw uzależnieniom,
f) organizację wypoczynku, turnusów rehabilitacyjnych, obozów sportowych oraz turystyki i rekreacji osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunów,
g) aukcje charytatywne i dobroczynne, zbiórki w celu zdobycia funduszy lub środków rzeczowych na pomoc osobom niepełnosprawnym oraz działalność statutową Stowarzyszenia,
h) wspieranie finansowe i rzeczowe osób niepełnosprawnych w trudnej sytuacji życiowej,
i) organizowanie akcji promocyjnych i kampanii informacyjnych, popularyzujących wiedzę o obowiązujących prawach osób niepełnosprawnych oraz o najnowszych dostępnych rozwiązaniach technologicznych i technicznych dotyczących rehabilitacji. Zawodowej, i społecznej osób niepełnosprawnych,
j) publikowanie informacji dotyczących problematyki osób niepełnosprawnych
k) promocję i organizowanie wolontariatu,
l) podejmowanie działań zmierzających do uzyskania przez Stowarzyszenie statutu organizacji pożytku publicznego,
m) gromadzenie (pozyskiwanie) i dystrybucja środków zewnętrznych dla zapewnienia realizacji zadań Stowarzyszenia,
n) organizowanie spotkań i imprez okolicznościowych propagujących cele i idee Stowarzyszenia,
o) powołanie w ramach Stowarzyszenia Integracyjnego lub Ludowego Klubu Sportowego,
p) ochrona środowiska oraz dóbr kultury i historii,
q) podejmowanie i promocja działań na rzecz przygotowania osób niepełnosprawnych do życia w rodzinie i społeczeństwie poprzez zdobywanie praktycznych umiejętności umożliwiających im prawidłowe funkcjonowanie w społeczeństwie,
r) nawiązywanie kontaktów i współdziałanie z osobami niepełnosprawnymi ich środowiskiem rodzinnym i lokalnym w różnorodnych formach,
s) organizowanie zajęć pozalekcyjnych, wycieczek, spotkań integracyjnych i imprez okolicznościowych, turnusów rehabilitacyjnych i innych form wypoczynku i rekreacji,
t) organizowanie konkursów: przedmiotowych, ekologicznych, prozdrowotnych, sportowych.

ROZDZIAŁ III

Członkowie Stowarzyszenia –prawa i obowiązki

§ 8

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Stowarzyszenie posiada członków:
• zwyczajnych,
• honorowych,
• wspierających.
3. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

§ 9

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która złoży deklarację członkowską na piśmie. Wzór deklaracji ustala Zarząd.
2. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna, która wniosła znaczący wkład w działalność i rozwój idei Stowarzyszenia lub wyróżniła się w realizacji jego celów.
3. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna, deklarująca pomoc finansową, rzeczową, lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
4. Przyjęcia nowych członków zwyczajnych i wspierających dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu 30 dni od daty złożenia deklaracji.
5. W strukturach Stowarzyszenia znajdują się również Zawodnicy oraz Beneficjenci, którzy nie muszą być członkami Stowarzyszenia. Weryfikacji i włączania w poczet Zawodników i Beneficjentów Stowarzyszenia dokonuje Prezes samodzielnie lub wspólnie z członkami Stowarzyszenia.

§ 10

1. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd Stowarzyszenia, zwykłą większością głosów, na podstawie pisemnej deklaracji.
2. Nadanie godności Członka Honorowego następuje przez Walne Zebranie Członków na
wniosek Zarządu.
3. Beneficjentów i zawodników przyjmuje Prezes lub którykolwiek z członków Zarządu, w drodze przedłożonej przez Beneficjenta lub zawodnika deklaracji beneficjenta lub zawodnika, której wzór ustala Zarząd.

§ 11

1, Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają obowiązek:
• przyczyniania się do wzrostu, roli i znaczenia Stowarzyszenia,
• dbania o dobre imię Stowarzyszenia,
• brania udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów,
• przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia i uczestniczenia w zebraniach Stowarzyszenia,
• regularnego opłacania składek członkowskich, których wysokość określa Zarząd.
2. Członek zwyczajny ma prawo:
• czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
• wnioskowania we wszystkich sprawach Stowarzyszenia,
• korzystania z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia w swojej działalności,
• korzystania z innych możliwości działania, jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie,
• uczestniczenia w zebraniach, odczytach, konferencjach, sympozjach itp. organizowanych przez Stowarzyszenie.

§ 12

1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowi zwyczajni.
2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
3. Członkowie honorowi stowarzyszenia zobowiązani są przestrzegać statutu Stowarzyszenia oraz propagować jego cele i zadania oraz dbać o należytą postawę etyczno – moralną.
4. Członkowie honorowi i wspierający są zwolnieni z płacenia składek członkowskich.

§ 13

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
• dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłaszanej na piśmie na ręce Zarządu.
• wykluczenia przez Zarząd Stowarzyszenia następującego w drodze uchwały:
– z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych,
– z powodu nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia,
– ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia,
– z powodu utraty praw publicznych w wyniku prawomocnego wyroku Sądu,
– z powodu zalegania z wpłatami składek członkowskich za okres roku,
• członkostwo wygasa w przypadku śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.
2. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od dnia otrzymania stosownej uchwały wraz z uzasadnieniem i pouczeniem o możliwościach odwołania się.
3. Odwołanie rozpatrywane jest na najbliższym zgromadzeniu Walnego Zebrania Członków.

ROZDZIAŁ IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 14

1. Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie Członków,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej pięć latach wybór odbywa się w głosowaniu jawnym.
3. Uchwały władz zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, o ile inne postanowienia statutu nie stanowią inaczej.
4. W przypadku ustąpienia –w czasie trwania kadencji –członków Zarządu, lub Komisji Rewizyjnej, władzom tym przysługuje prawo kooptacji z tym, że liczba osób dokooptowanych nie może przekraczać ½ liczby członków pochodzących z wyboru.

§ 15

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków, które może być zwyczajne i nadzwyczajne.

§ 16

Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze i co 5 lat jako sprawozdawczo – wyborcze,zawiadamiając członków pisemnie lub elektronicznie o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad, z wyprzedzeniem co najmniej 15 dni. Uchwały walnego zebrania członków zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie i bez względu na liczbę obecnych, w drugim terminie.

§ 17

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
1. Uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia.
2. Podejmowanie uchwały w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu – na wniosek Komisji Rewizyjnej.
3. Wybór i odwoływanie Prezesa, Członków Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej.
4. Nadawanie godności członka honorowego.
5. Podejmowanie uchwał w sprawach zmian statutu lub rozwiązania się Stowarzyszenia.
6. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu.
7. Uchwalanie regulaminów wewnętrznych.

§ 18

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
1. Z własnej inicjatywy,
2. Na żądanie Komisji Rewizyjnej,
3. Na pisemny wniosek co najmniej połowy członków zwyczajnych.

§ 19

1. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia.
2. Zarząd składa się z 5 osób. Członkom zarządu można powierzyć funkcje: wiceprezesa, skarbnika, sekretarza.
3. Członkowie Zarządu Stowarzyszenia muszą spełniać następujące wymogi:
a) posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,
b) posiadać pełnię praw publicznych,
c) posiadać status osoby niekaranej za jakiekolwiek przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe,
d) cechować się nieposzlakowaną opinią w swoim środowisku,
e) swoją postawą etyczną, wiedzą, doświadczeniem oraz dotychczasowym postępowaniem dawać należytą rękojmię prawidłowego i zgodnego z celami Stowarzyszenia pełnienia funkcji Członka Zarządu Stowarzyszenia.
4. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu, przy czym głos decydujący posiada Prezes Zarządu w przypadku równej ilości głosów.
5. Członków Zarządu Stowarzyszenia może odwołać Walne Zebranie Członków.
6. Do składania oświadczeń woli we wszelkich sprawach,w tym majątkowych uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie lub co najmniej dwóch innych Członków Zarządu.

§ 20

Do zadań Zarządu należy:
1. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
2. Dysponowanie majątkiem Stowarzyszenia w ramach uprawnień przyznanych mu przez walne zebranie członków i w ramach obowiązującego prawa.
3. Realizowanie uchwał walnego zebrania członków.
4. Kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia.
5. Ustalanie wysokości składek członkowskich.
6. Sporządzanie sprawozdań z działalności.
7. Zwoływanie walnych zebrań członków.
8. Uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia.
9. Przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków zwyczajnych i wspierających Stowarzyszenia.
10. Rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami Stowarzyszenia powstałych na tle działalności Stowarzyszenia.
11. Ustalanie wzoru deklaracji członkowskich.
12. Ustalanie wzoru pieczęci stowarzyszenia, odznaki i legitymacji członkowskich.
13. Powoływanie komisji, zespołów oraz określenie ich zadań.
14. Prowadzenie dokumentacji stowarzyszenia.
15. Podejmowanie w uzasadnionych przypadkach uchwał w sprawie ewentualnego zwolnienia członka z obowiązku uiszczania składek członkowskich.
16. Przyjmowanie darowizn, zapisów, dotacji, dofinansowań i innych przysporzeń.

§ 21

1. Komisja rewizyjna składa się z 3 członków, spośród których wybiera się przewodniczącego.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami organu zarządzającego

§ 22

1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
• Kontrola bieżąca działalności Stowarzyszenia.
• Kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia.
• Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającym i z ustaleń kontroli i żądanie wyjaśnień;
• Wnioskowanie o zwoływanie nadzwyczajnego walnego zebrania członków.
• Składanie walnemu zebraniu członków sprawozdań ze swej działalności oraz występowanie z wnioskiem w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu.
• Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniu Zarządu – z głosem Doradczym;
2. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Komisji, przy czym głos decydujący posiada Przewodniczący Komisji w przypadku równej ilości głosów.

ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK I GOSPODARKA FINANSOWA

§ 23

1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są w szczególności:
• składki członkowskie,
• darowizny, zapisy i spadki,
• dotacje osób fizycznych i prawnych,
• dotacje i dofinansowania budżetowe i samorządowe,
• środki pochodzące z ofiarności publicznej (w tym imprezy okolicznościowe oraz zbiórek charytatywnych online),
• środki pochodzące ze sponsoringu,
• dotacje, subwencje, udziały i lokaty,
• nawiązki sądowe.
2. Gospodarkę finansową Stowarzyszenia prowadzi Zarząd, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

ROZDZIAŁ VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 24

Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 25

1. Uchwałę o rozwiązaniu stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
2. Podejmując Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.