Home > Zapytania > (38/2019) Zakup nagród dla uczestników imprezy świadomościowej promującej osoby z niepełnosprawnościami w dniu 12 grudnia 2019 r we Włoszczowie

Jako Partner projektu „BEZ BARIER” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 dla EFS, Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Stowarzyszenie Sprawniejsi.pl zwraca się z prośbą o przedstawienie ofert na „Zakup nagród dla uczestników imprezy świadomościowej promującej osoby z niepełnosprawnościami w dniu 12 grudnia 2019 r we Włoszczowie” zgodnie z zapytaniem. Termin składania ofert mija 9 grudnia 2019, do godziny 15.00.

 

Komentarze

Komentarzy