Home > Zapytania > (35/2019) Wynajem sceny, nagłośnienia i oświetlenia imprezy świadomościowej promującą osoby z niepełnosprawnościami

Jako Partner projektu „BEZ BARIER” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 dla EFS, Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Stowarzyszenie Sprawniejsi.pl zwraca się z prośbą o przedstawienie ofert na „Wynajem sceny, nagłośnienia i oświetlenia imprezy świadomościowej promującą osoby z niepełnosprawnościami, w dniu 12 grudnia 2019 r” zgodnie z zapytaniem. Termin składania ofert mija 9 grudnia 2019, do godziny 15.00.

UWAGA : Zmieniono treść oferty dnia 3 grudnia 2019 r. (do czasu wprowadzenia zmian, nie wpłynęła żadna oferta , ani nie zostało zadane oficjalne pytanie.

Pytania i odpowiedzi

Komentarze

Komentarzy